Monday, 13 November 2006
Postbanhnhofer
Berlin, Germany
[No setlist details]