Monday, 26 November 2001
Minneapolis, MN, USA
[No setlist details]